عایق رطوبتی با روکش پلی اتیلن فیلم 

  
کد محصول : POLYFILM - BPP
ترکیبات : قیر پایه استاندارد +   (  NB/A.P.P/EPDM ) +   Talc Powder  + P.P + P.E 
لایه های تقویت کننده : فایبر گلاس تیشو + پلی استر نتابیده 110 گرمی 
سطح داخلی : فیلم پلی اتیلن 
سطح بیرونی : فیلم پلی اتیلن 
 
 

 

نام آزمایش

شماره استاندارد آزمون

واحد

مقدار قابل قبول استاندارد

نتایج بام گام عایق

طول – عرض – وزن - ضخامت

3878

mm,kg,m,m

10 ،   1  ، 41 ، 4

10 ،   1  ، 41 ، 4

مقاومت کششی

طولی

3882

kgf / 5 cm

40

60

عرضی

3882

kgf / 5 cm

30

40

مقاومت پارگی

طولی

3863

kgf

12

30

عرضی

3863

kgf

12

25

انعطاف پذیری در سرما

3881

⁰c

0

-6

پایداری حرارتی

3862

⁰c

100

125

جذب آب

3879

%

-1%

-1%

نفوذ ناپذیری آب

3861

apk

60

60

 عایق رطوبتی با روکش آلومینیوم فویل 

 کد محصول : ALUMIN - BPP
ترکیبات : قیر پایه استاندارد +  NB/A.P.P/EPDM  +   Talc Powder  + P.P + P.E 
لایه های تقویت کننده : فایبر گلاس تیشو + پلی استر نتابیده 110 گرمی
سطح داخلی : فیلم پلی اتیلن
سطح بیرونی : آلومینیوم فویل 
روکش آلومینیوم فویل ضمن افزایش مقاومت حرارتی عایق در برابر تابش مستقیم خورشید ، نور را انعکاس داده
و به عنوان یک لایه محافظ در برابر  اشعه اشعه UV عمل می نماید.
استفاده از عایق رطوبتی با روکش فویل آلومینیوم در سطوح شیبدار زیبایی خاصی را به این سطوح می بخشد .
 
 

نام آزمایش

شماره استاندارد آزمون

واحد

مقدار قابل قبول استاندارد

نتایج بام گام عایق

طول – عرض – وزن - ضخامت

3878

mm,kg,m,m

10 ،   1  ، 41 ، 4

10 ،   1  ، 41 ، 4

مقاومت کششی

طولی

3882

kgf / 5 cm

40

60

عرضی

3882

kgf / 5 cm

30

40

مقاومت پارگی

طولی

3863

kgf

12

30

عرضی

3863

kgf

12

25

انعطاف پذیری در سرما

3881

⁰c

0

-6

پایداری حرارتی

3862

⁰c

120

125

جذب آب

3879

%

-1%

-1%

نفوذ ناپذیری آب

3861

apk

60

60

 
 

 عایق رطوبتی با بستر اسپانباند با روکش آلومینیم و فیلم پلی اتیلن

 
  
کد محصول : POLYFILM&ALUMIN Surface - BPP
ترکیبات : قیر پایه استاندارد +     NB+A.P.P/EPDM  +   TalK Powder  + P.P + P.E
لایه های تقویت کننده : اسپانباند 160gr
سطح داخلی : فیلم پلی اتیلن
سطح بیرونی : فیلم پلی اتیلن و فویل آلومینیم
 
 
 

نام آزمایش

شماره استاندارد آزمون

واحد

مقدار قابل قبول استاندارد

نتایج بام گام عایق

طول – عرض – وزن - ضخامت

3878

mm,kg,m,m

10 ،   1  ، 41 ، 4

10 ،   1  ، 41 ، 4

مقاومت کششی

طولی

3882

kgf / 5 cm

50

65

عرضی

3882

kgf / 5 cm

40

45

مقاومت پارگی

طولی

3863

kgf

10

14

عرضی

3863

kgf

10

15

انعطاف پذیری در سرما

3881

⁰c

-5

5-

پایداری حرارتی

3862

⁰c

120

120

جذب آب

3879

%

-1%

-1%

نفوذ ناپذیری آب

3861

apk

60

60