1- رولهای عایق رطوبتی بام گام عایق باید به صورت عمودی حمل و انبار گردد و روی هم انباشته نشده و وسائل سنگین روی رولها قرار نگیرد و تا حد امکان در مکان تاریک و بسته به گونه ای کنار هم قرار داده شوند که جریان هوا بتواند از بین آنها عبور کند و نیز در معرض نور مستقیم خورشید قرار داده شود .
2- هنگام حمل رولها دقت گردد که لبه عایق پاره نشده و در تخلیه نیز رولها پرتاب نگردد .
3 – رولها باید در هوای خشک و در انبار مسقف با دمای مناسب ( در صورت امکان با حداقل دمای 5+ درجه سانتی گراد ) نگهداری شوند.
4- مدت نگهداری عایق رطوبتی از تاریخ تولید تا زمان نصب نباید بیشتر از شش ماه باشد .
5 – تولید کننده می تواند بر حسب نوع محصول ، زمان ذخیره سازی را به نحوی که کمتر از سه ماه و بیشتر از دوازده ماه نباشد بطور اختصاصی روی اتیکت خود اعلام نماید .