1 – پس از اتمام ایزولاسیون ، برگ بیمه نامه باید توسط نمایندگی مجری طرح ، مهر و امضا گردیده و تاریخ پایان عملیات در آن ذکر شده باشد.
2-  حداکثر  15 روز پس از پایان عملیات عایق کاری ، نسخه اول بیمه نامه باید با پست سفارشی به آدرس شرکت ارسال و رسید پستی همراه با نسخه دوم بیمه نامه نزد مشتری نگهداری گردد . بدیهی است که در صورت عدم ارسال بیمه نامه ، شماره آن در لیست بیمه شرکت بام گام عایق درج نگردیده و شرکت بیمه تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت .
3-   محصولات بام گام عایق را از نمایندگیهای مجاز که دارای لوح معتبر نمایندگی می باشند تهیه فرمائید .
4-  در صورت بروز هرگونه مشکل ، ابتدا به نمایندگی نصب مراجعه و برگه تایید لازم را دریافت نمائید .