با توجه به درخواست مشتری محصولات قیر پالایشگاهی این مجموعه به صورت فله و بشکه ای با مشخصات زیر نیز ارائه میگردد:

محصولات با شرایط بشکه ای با مشخصات :

 بشکه خالی به وزن 9کیلو گرم
ارتفاع 197 سانتیرمتر
وزن خالص قیر 182کیلوگرم در هر بشکه

محصولات با شرایط فله:

با توجه به خریداری تانکرهای دوجداره روز اروپا توسط این مجموعه، قابلیت تحویل قیر فله بصورت گرم تا فاصله زمانی 5 روز از جمله مزایای رقابتی ما میباشد.

 

انواع قیر

Bitumen Penetration Grade 60/70

Specific Gravity @ 25/25 deg. C. 1.01/1.05 D.70
Penetration @ 25deg. C. 60/70 D.5
Softening Point deg. C. 49/56 D.36
Ductility @ 25 deg. C. 100 min D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.2 max D.113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.5 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. 20 max D.5
Flash point deg. C. 250 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99.5 max D.4

 

Bitumen Penetration Grade 80/100 

Specific Gravity @ 25/25 deg. C. 1.01/1.05 D.70
Penetration @ 25deg. C. 85/100 D.5
Softening Point deg. C. 45/52 D.36
Ductility @ 25 deg. C. 100 min D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.5 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. 20 max D.5
Flash point deg. C. 225 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99.5 max D.4
Organic Matter Insoluble in CS2 PCT. WT 0.2 Max D.4

 

Bitumen Penetration Grade 6/12 

Penetration @ 25deg. C. 6/12 D.5
Softening Point deg. C. 80/90 D.36
Ductility @ 25 deg. C. - D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.1 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. - D.5
Flash point deg. C. 290 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99 min D.2042

 

Bitumen Penetration Grade 10/20 

Penetration @ 25deg. C. 10/20 D.5
Softening Point deg. C. 65/75 D.36
Ductility @ 25 deg. C. 5 D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.5 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. 25 D.5
Flash point deg. C. 250 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99 min D.2042

 

Bitumen Penetration Grade 20/30

Penetration @ 25deg. C. 20/30 D.5
Softening Point deg. C. 58/68 D.36
Ductility @ 25 deg. C. 25 D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.5 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. 25 D.5
Flash point deg. C. 250 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99 min D. 2042

 

Bitumen Penetration Grade 30/40

Specific Gravity @ 25/25 deg. C. 1.01/1.06 D.70
Penetration @ 25deg. C. 30/40 D.5
Softening Point deg. C. 55/63 D.36
Ductility @ 25 deg. C. 100 min D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.2 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. 20 max D.5
Flash point deg. C. 250 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99.5 max D.4
SPOT TEST SPOT TEST AASHO 102-42

 

Bitumen Penetration Grade 40/50

Specific Gravity @ 25/25 deg. C. 1.01/1.05 D.70
Penetration @ 25deg. C. 40/50 D.5
Softening Point deg. C. 52/60 D.36
Ductility @ 25 deg. C. 100 min D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.2 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. 20 max D.5
Flash point deg. C. 250 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99.5 max D.4

 

Bitumen Penetration Grade 100/120 

Specific Gravity @ 25/25 deg. C. 1.01/1.04 D.70
Penetration @ 25deg. C. 100/120 D.5
Softening Point deg. C. 42/49 D.36
Ductility @ 25 deg. C. 100 min D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.2 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. 20 max D.5
Flash point deg. C. 250 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99.5 max D.4
Organic Matter Insoluble in CS2 PCT. WT 0.2 Max D.4

 

Bitumen Penetration Grade 180/200

Penetration @ 25deg. C. 180/200 D.5
Softening Point deg. C. 35/40 D.36
Ductility @ 25 deg. C. 50 D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 1.0 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. 35 D.5
Flash point deg. C. 200 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99 min D.4